Splošni pogoji poslovanja

Preambula

Družba PSD, prevajalske storitve, d. o. o., s sedežem na Šmartinski cesti 130a v Ljubljani,
vpisana v sodnem registru Okrožnega sodišča v Ljubljani s št. 1/42604/00 in davčno številko SI65489616
(v nadaljnjem besedilu: PSD), skupaj s hčerinskimi in partnerskimi družbami tvori mednarodno prevajalsko podjetje,
ki strankam omogoča storitve prevajanja, revizije, redakcije in tolmačenja, sodno overjene prevode
in druge s prevajanjem povezane storitve, pa tudi ustanovitev podjetja, svetovanje
na področju ustanavljanja podjetij ter s tem povezane storitve in ugodnosti,
ki izhajajo iz omenjenih storitev in dogovorov med PSD in stranko.

PSD ima pravico,

da svoje pogodbene obveznosti in zahtevke do stranke izpolnjuje ali uveljavlja tudi prek lokalnih hčerinskih podjetij PSD,
ki so pri svojem izpolnjevanju stalno dejavna kot njegovi pomočniki.

Vsi pogodbeni odnosi stranke so izključno do PSD, in ne do hčerinskih podjetij; hčerinske družbe ne odgovarjajo
za obveznosti iz poslov ali opravil, ki so jih izvedle za PSD,
zato se lahko stranka veljavno obrača samo na PSD.

PSD lahko kadar koli

razširi ponudbo storitev v okviru PSD oziroma katere koli enote PSD ali druge partnerske družbe
(v nadaljnjem besedilu: partnerji PSD), s katero obstaja dogovor o sodelovanju, in tako omogoči svojim strankam
naročilo storitev svetovanja, in sicer podjetniškega, pravnega, davčnega ali finančnega.

Ob naročilu razširjene ponudbe storitev odgovornost za izvedbo storitev nosijo partnerji
PSD oziroma družbe, ki izvajajo tovrstne storitve.

PSD je lastnik

vseh avtorskih pravic (materialnih in moralnih) v povezavi z besedili, ki so objavljena na spletnih straneh PSD.
PSD je lastnik vseh avtorskih pravic v povezavi s prevodom, ki ga opravi za uporabnika.

Uporabnik brez izrecnega pisnega dovoljenja

prevoda ali besedila, objavljenega na spletnih straneh PSD, ne sme predelati,
izkrivljati ali kako drugače predrugačiti ali vanj posegati, niti ga ne sme objaviti, uporabiti na predavanjih
ali kakor koli drugače javno objaviti.

Kadar uporabnik sam ni avtor izvirnega dela, uporabnik izrecno jamči, da ima glede izvirnih del,
ki se štejejo za avtorska dela, pravico dati tako delo v prevod.

Ne glede na kakršna koli določila si PSD

pridržuje pravico, da kadar koli brez obvestila spremeni, zadrži, odstrani ali onemogoči dostop do sistema PSD.
PSD v nobenem primeru ne odgovarja za uveljavitev takih sprememb.

Logotip PSD

in druge blagovne znamke PSD, kot so: PSD Group, PSD Translation, PSD IT Services, PSD Language Courses,
PSD Delivery and Transport, PSD – drugačna prevajalska agencija, PSD a different kind of translation agency,
ter storitvene znamke, grafike in logotipi so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke
podjetja PSD, d. o. o., v Sloveniji in/ali drugih državah.

1 Predmet pogodbe

1.1 Skladno s temi splošnimi pogoji PSD ponuja storitve, ki jih stranka naroči na podlagi in na način,
kot je to določeno ali dogovorjeno med stranko in PSD.

2 Pogodbeni stranki

2.1 Razen predmetne pogodbene podlage, kot je opisana v teh Splošnih pogojih poslovanja,
med PSD in stranko ne obstajajo nobena druga pravna, predvsem pa ne delovnopravna razmerja.

2.2 PSD sklepa pogodbeno razmerje samo z osebami, ki so že dopolnile 18 let.
Če oseba ni polnoletna, lahko stranka pogodbeno razmerje s PSD sklene samo s pisnim dovoljenjem svojega zakonitega zastopnika.

3 Uporaba sistema PSD in načini plačila

3.1 Sistem PSD ponuja več načinov naročanja storitev.

3.1.1 SPLETNO NAROČILO

To je najpreprostejši način naročila naših storitev. Naročilo prek spleta je varno in hitro,
saj dobite takojšnjo potrditev svojega naročila. Poleg tega so vam na voljo različni načini plačila,
in sicer prek Monete (samo za Slovenijo), e-banke, PayPala, obstaja pa tudi možnost izstavitve predračuna ali izstavitve fakture itn.

Spletno naročilo pomeni hiter in učinkovit način naročanja ter sprejemanje vseh pogojev na naši spletni strani,
npr. glede cene, načina in roka izdelave itn.

Z naročilom prek spleta se stranka obveže poravnati svoje obveznosti pod pogoji, ki jih določi PSD.
Samo povpraševanje ali naša informativna ponudba ne šteje za potrjeno naročilo,
dokler stranka ne potrdi naročila (oglejte si opombo) ali plačila storitve v roku in pod pogoji,
navedenimi v ponudbi (običajno v obliki predračuna).

Opomba

Storitve se štejejo za naročene, ko je ponudba PSD potrjena, in sicer prek spleta, e-pošte, naročilnice
ali spletne aplikacije PSD (PSD App). Storitve, za katere je že pred naročilom sklenjena veljavna pogodba,
so naročene, ko stranka potrdi izvedbo storitve prek e-pošte, naročilnice ali spletne aplikacije PSD (PSD App)).

Pomembno

Ob naročilu in plačilu prek spleta se razume, da je stranka prebrala te pogoje in se z njimi strinja.
Ne glede na pogoje, navedene na spletnih straneh, si PSD pridržuje pravico do sprememb pogojev, navedenih na spletnih straneh.

3.1.2 NAROČILO PREK ELEKTRONSKE POŠTE

Odgovor dobite v obliki informativne ponudbe v osmih (8) urah (ob prezasedenosti naših
zmogljivosti vas obvestimo o mogočem zamiku pošiljanja informativne ponudbe).

Za izdelavo informativne ponudbe nam posredujte čim več podatkov, kot so:
besedilo za prevod, ciljni jezik prevajanja, zahteva po lekturi, rok izdelave in druge podrobnosti.
Samo povpraševanje ali naša informativna ponudba ne šteje za potrjeno naročilo,
dokler stranka ne potrdi naročila (oglejte si opombo) ali plačila storitve v roku in pod pogoji,
navedenimi v ponudbi (običajno v obliki predračuna).

Če storitev ni plačana v roku, navedenem v ponudbi, ali naročilnica ni poslana (oglejte si opombo), se šteje,
da storitev ni bila naročena. Tudi v takšnem primeru bomo vaše naročilo vodili kot evidenčno naročilo.
Ne glede na prejšnji dogodek boste dobili želeno storitev, vendar pod novimi pogoji.

Opomba

Storitve se štejejo za naročene, ko je ponudba PSD potrjena, in sicer prek spleta, e-pošte,
naročilnice ali spletne aplikacije PSD (PSD App).
Storitve, za katere je že pred naročilom sklenjena veljavna pogodba, so naročene vsakokrat,
ko stranka potrdi izvedbo storitve (prek e-pošte, naročilnice ali spletne aplikacije PSD (PSD App)).

Pomembno

Ob naročilu prek elektronske pošte ali telefona se razume, da je stranka prebrala te pogoje in da z njimi strinja.
Ne glede na pogoje, navedene na spletnih straneh, si PSD pridržuje pravico do sprememb pogojev, navedenih na spletnih straneh.

3.1.3 NAROČILO PREK TELEFONA

Odgovor dobite v obliki informativne ponudbe v osmih (8) urah
(ob prezasedenosti naših zmogljivosti vas obvestimo o mogočem zamiku pošiljanja informativne ponudbe).
Za izdelavo informativne ponudbe nam posredujte čim več podatkov, kot so:
besedilo za prevod, ciljni jezik prevajanja, zahteva po lekturi, rok izdelave in druge podrobnosti.

Vaše naročilo po telefonu ne velja kot naročilo, zato ga morate potrditi na način, ki je opisan spodaj v opombi.
Samo povpraševanje ali naša informativna ponudba ne šteje za potrjeno naročilo,
dokler stranka ne potrdi naročila (oglejte si opombo)
ali plačila storitve v roku in pod pogoji, navedenimi v ponudbi (običajno v obliki predračuna).

3.1.4 HITRO NAROČILO (oglejte si tudi 24/7 T)

Hitro naročilo je lahko sprejeto v kateri koli obliki sprejemanja naročil,
ki so opisane v teh pogojih v točkah 3.1.1–3.1.4. Hitro naročilo mora biti sprejeto v delovnem času PSD in v tem času mora PSD tudi potrditi izvedbo. Če PSD ne potrdi izvedbe ali ne pošlje ponudbe v eni (1) uri, hitrega naročila ni mogoče opraviti.
Samo povpraševanje ali naša informativna ponudba ne šteje za potrjeno naročilo,
dokler stranka ne potrdi naročila (oglejte si opombo) ali plačila storitve v roku in pod pogoji,
navedenimi v ponudbi (običajno v obliki predračuna).

Odgovor na hitro naročilo dobite v obliki informativne ponudbe v eni (1) uri. PSD vas najprej obvesti o tem,
ali obstajajo zmogljivosti za tovrstne storitve. Za izdelavo hitre informativne ponudbe nam posredujte čim več podatkov,
kot so: besedilo za prevod, ciljni jezik prevajanja, zahteva po lekturi, rok izdelave in druge podrobnosti.
Svoje naročilo morate potrditi na način, ki je opisan spodaj v opombi.

Opomba

Storitve se štejejo za naročene, ko je ponudba PSD potrjena, in sicer
prek spleta, e-pošte, naročilnice ali spletne aplikacije PSD (PSD App).
Storitve, za katere je že pred naročilom sklenjena veljavna pogodba, so naročene vsakokrat,
ko stranka potrdi izvedbo storitve (prek e-pošte, naročilnice ali spletne aplikacije PSD (PSD App).

Pomembno

Ob naročilu prek elektronske pošte ali telefona se razume, da je stranka prebrala te pogoje in se z njimi strinja.
Ne glede na pogoje, navedene na spletnih straneh, si PSD pridržuje pravico do sprememb pogojev, navedenih na spletnih straneh.

3.2 Način plačila

PSD lahko zahteva takojšnje plačilo ali predplačilo ali plačilo v osmih (8) dneh. O daljših rokih plačila se
PSD dogovori posebej s strankami.
PSD omogoča tudi plačilo prek Monete in sistema SUMUP SMS CREDIT CARD.

5 Ugodnosti

5.1 S sodelovanjem v sistemu PSD se stranki lahko občasno in/ali redno omogoči nakup storitev po ugodnejših pogojih.

6 Odgovornost

6.1 Stranka in PSD se strinjata, da PSD ne odgovarja za škodo, ki bi stranki nastala zaradi lahke malomarnosti.

6.2 PSD ne prevzema nikakršne odgovornosti za stalno razpoložljivost spletne strani in storitve SMS,
predvsem pa ne za razpoložljivost mobilnih telefonskih omrežij, interneta, morebitnih terminalov za EC-kartice
in za delovanje mobilnih končnih naprav, pa tudi sistema PSD.
Za tovrstno nedelovanje in nerazpoložljivost PSD odgovarja samo, če ju je povzročil zaradi hude malomarnosti ali namerno.

6.3 PSD svojo odgovornost za škodo opisuje v Klavzuli o odgovornosti, ki je dosegljiva pri PSD.
Če želi stranka spremeniti navedeno odgovornost PSD, o tem obvesti PSD. Brez potrditve PSD se pogoji ne morejo spremeniti.
Pred začetkom sodelovanja ali izvedbe projekta mora stranka opozoriti PSD o pomembnosti posla.
Pomembnost posla lahko opredeli v naslednjih oblikah:
* interni posli ali interna uporaba ali nizka pomembnost;
* pomembni posli, pri katerih besedilo berejo stranke (katalogi, spletne strani, predstavitve, seminarji itn.), ali višja pomembnost;
* zelo pomembni posli (vrednost teh poslov je lahko od 50.000 do 50 milijonov evrov ali več),
in sicer prevodi ponudb, razpisov, pogodb itn., ali visoka pomembnost.

Opomba: POMEMBNA KLAVZULA

7.  Jamstvo, nadomestilo škode ali drugi zahtevki zaradi pomanjkljivega izpolnjevanja obveznosti oziroma napake
ali pomanjkljivosti morajo biti natančno opisane, da se jih lahko preveri.

7.1 Vse morebitne zahtevke v zvezi z jamstvom, nadomestilom škode in pomoto
ali druge zahtevke zaradi pomanjkljivega izpolnjevanja ali neizpolnjevanja obveznosti lahko
stranka uveljavlja izključno prek PSD ali njegove podružnice, partnerskega podjetja
ali povezane družbe (v nadaljnjem besedilu: enota PSD), pri kateri je stranka storitev tudi naročila.
Stranka je seznanjena, da je treba pri urejanju teh zahtevkov upoštevati posamezen
pogodbeni sporazum med pogodbenima partnericama oziroma s podjetjem PSD, pri katerem je bila storitev naročena.

7.2 V vsakem primeru se stranka s posamezno enoto PSD dogovarja glede obveznosti, ki jih zagotavlja PSD.
Tako se določilo iz točke 6.3 nanaša samo na odgovornost enote PSD Ljubljana ali na družbo
PSD, d. o. o., s sedežem na Šmartinski cesti 130a v Ljubljani,
vpisano v sodnem registru Okrožnega sodišča v Ljubljani s št. 1/42604/00.
O drugih družbah in njihovi odgovornosti morate pridobiti pisno obrazložitev posamezne enote
PSD ali si oglejte morebitne odgovornosti posameznih družb prek naslednje povezave.

7.3 Več o tem in reklamacijah tudi v točki 11.

8 Prenehanje pogodbenega razmerja na strani stranke

8.1 Stranka ima pravico, da s pisno izjavo kadar koli konča pogodbeno razmerje
s PSD ali pa se razmerje konča tako, kot je navedeno v pogodbi med PSD in stranko.
Stranka, kot je to opisano v točki 12.4 teh pogojev, ima ob prenehanju pogodbenega razmerja obveznosti do PSD.

8.2 Morebitne neporavnane obveznosti med prenehanjem sodelovanja je stranka dolžna poravnati v celoti.

9 Obdelava in prenos podatkov

9.1 PSD zbira, shranjuje in obdeluje strankine splošne podatke in njene druge osebne podatke,
ki mu jih ta posreduje v okviru pogodbenega razmerja in ki mu jih v okviru
preverjanja njene identitete pa tudi poslovne sposobnosti posredujejo tretje osebe, stranka pa s tem soglaša.

9.2 Zbrani in obdelani podatki stranke se uporabljajo za opravljanje storitev v povezavi s storitvami
PSD in se ne posredujejo tretjim osebam v druge namene.

9.3 PSD ima pravico, da zbrane in obdelane podatke stranke posreduje enotam
PSD za namene opravljanja ali prevzemanja storitev v povezavi s storitvami PSD.

9.4 Stranka soglaša, da se njeni osebni podatki shranjujejo, obdelujejo in posredujejo prek sistema PSD,
če je to potrebno za urejanje njenih poslovnih odnosov. To soglasje lahko stranka kadar koli prekliče.

9.5 Če PSD prejme v obdelavo osebne podatke, je stranka dolžna obvestiti PSD o pošiljanju
osebnih podatkov v obdelavo in hkrati s PSD zagotoviti posebno ureditev obdelave osebnih podatkov PSD, ki je urejena v Pravilniku.

10 Spremembe ali dopolnitve sporazuma

10.1 Spremembe vsebine pogodbe morajo biti v pisni obliki; to velja tudi ob odstopu od pogodbe.
Zahteva po pisni obliki se lahko izpolni tudi s prenosom teh sprememb po telefaksu ali elektronski pošti.
Ob spremembah pogodbenih pogojev se ti posodobijo in objavijo na spletni strani PSD.

Dokler so objavljeni na spletni strani PSD, so ti pogoji za stranko obvezujoči,
če ti niso drugače zapisani v pogodbi o sodelovanju, ki je sklenjena v pisni obliki.

Spremembe teh pogojev veljajo v pogodbenem razmerju med PSD in stranko od trenutka njihove objave oziroma od trenutka,
ko PSD o tem obvesti svoje stranke, s katerimi ima pisno pogodbo, in sklene aneks kot prilogo k navedenim spremembam.

10.2 Predlagane spremembe pogodbe se lahko stranki sporočijo tudi po elektronski pošti na njen zadnji znan elektronski naslov.

11 Reklamacije ali pritožbe

11.1 Stranka naj o nepravilnostih ali pomanjkljivostih obvesti odgovornega predstavnika PSD prek telefona ali elektronske pošte.
Reklamacije upoštevamo v osmih (8 ) dneh od dneva dostave prevoda.
V tem roku je odprava napak brezplačna, po izteku tega roka pa so odprave napak plačljive.

11.2 Če bi bila lahko glede na vsebino reklamacija rešena v osmih (8) dneh (takojšnji ukrep PSD),
stranka pa takoj oziroma v osmih (8) dneh ni opozorila na napako in o nepravilnosti
ni obvestila odgovorne osebe, se razume, da se je stranka strinjala z opravljeno storitvijo
(npr. pravopisna napaka, tipkarska napaka itn.)
in je s tem izgubila pravico do vlaganja poznejših reklamacij.

11.3 Ob večjem številu prevedenih strani (več kot 100 prevedenih strani) ima stranka pravico
do podaljšanega roka za pritožbo, vendar največ do 30 dni od dneva, ko je bila storitev opravljena.

11.4 Če stranka rok za vložitev reklamacije zamudi, je odprava napak plačljiva.

12 Odpoved naročila

12.1 Stranka ima pravico do odpovedi naročila.

12.2 Odpoved mora biti prejeta od PSD v pisni obliki oziroma prek elektronske
pošte največ v eni (1) uri po uradnem naročilu
(v tem primeru se za uradno naročilo šteje tudi naročilo prek elektronske pošte).

Po tem času naročila ni mogoče odpovedati
oziroma je ob odpovedi stranka dolžna poravnati znesek manipulativnih stroškov za obdelavo naročila.

12.3 Če je naročilo sprejeto z rokom izdelave »naslednji dan« (hitro naročilo) in tega stranka ni preklicala
(ali pa je preklic poskusila opraviti zunaj delovnih ur PSD),
je v vsakem primeru dolžna poravnati stroške, omenjene v točki 12.4.12.4 PSD je upravičen do naslednjih stroškov:

* število prevedenih strani/ur do trenutka, ko je PSD prejel odpoved
(v tem primeru se lahko upošteva število prevedenih stani do trenutka,
ko je PSD resnično vzpostavil stik s pogodbenim sodelavcem
PSD, če storitev opravlja pogodbeni sodelavec PSD, ali takrat,
ko je PSD obvestil pogodbenega sodelavca PSD, naj preneha opravljati storitev);
* drugi morebitni manipulativni stroški za obdelavo naročila.

13 Varovanje podatkov

13.1 PSD vse pridobljene podatke o strankah varuje skladno z veljavno zakonodajo in internim
Pravilnikom o varovanju tajnih podatkov.

14 Nedelovanje, moteno delovanje in uporaba spletnih strani PSD

14.1 Ob nedelovanju ali motenem delovanju spletnih strani PSD lahko stranka obvesti PSD,
ta pa ji v tem primeru posreduje svoje pogoje na drugačen način.
14.2 Če spletne strani ali aplikacije PSD ne delujejo pravilno,
je stranka dolžna stopiti v stik s PSD prek telefona oziroma e-pošte.

15 Končne določbe in posebni pogoji

15.1 Na spletnih straneh PSD niso objavljene cene storitev, ampak je objavljena samo informativna cena
ob naročilu prek spletnega obrazca »Hitra informativna ponudba«.
Ob naročilu in plačilu storitev PSD:

* izstavi naročilnico ali predračun z DDV (po veljavni zakonodaji PSD tujim strankam ne obračunava DDV,
če so za to izpolnjeni pogoji);
* prek spletne strani posreduje vse podatke glede plačila.

(Cene ne vključujejo DDV. O zaračunavanju DDV lahko stranka dobi informacijo na spletni strani PSD (cenik) ali pri PSD).

15.2 PSD ima pravico, da za vsa dejanja zunaj sistema PSD (predvsem za vse nasvete in odgovore),
v povezavi s katerimi v tej pogodbeni podlagi ni zajetih nobenih določil o stroških, zahteva plačilo stroškov njihove obdelave;
navadno so brezplačni samo odgovori na splošna ali kratka vprašanja o konkretnih zadevah.

15.3 Med uporabo sistema PSD in tudi pozneje stranka nima pravice uporabljati
besednih blagovnih znamk, slikovnih blagovnih znamk,
besedno-slikovnih blagovnih znamk ali drugih pri nastopu na trgu običajnih razpoznavnih znakov PSD v kakršni koli obliki.

15.4 Stranka se obvezuje, da ne bo navezala stika s pogodbenimi sodelavci PSD brez izrecnega soglasja PSD.

15.5 Če se ugotovi kršitev obveznosti po točkah 15.3 in 15.4, je stranka dolžna plačati
PSD pogodbeno globo v višini 15.000 EUR za vsak posamezen primer kršitve,
tudi če PSD ni nastala škoda.

16 Reševanje sporov

Ob sporu med strankama se za vse spore uporabi slovensko pravo.
Za vse spore je pristojno sodišče v Ljubljani.
Opomba: pri sodelovanju s PSD ni skritih klavzul.

Klavzula o odgovornosti za škodo

PSD svojo odgovornost za škodo do stranke omejuje na 50.000 EUR.
Če želi stranka spremeniti navedeno odgovornost PSD, o tem obvesti PSD.
Brez potrditve PSD se pogoji ne morejo spremeniti.
Pred začetkom sodelovanja ali izvedbe projekta mora stranka opozoriti PSD o pomembnosti posla.

Pomembnost posla lahko opredeli kot:
* interni posli ali interna uporaba ali nizka pomembnost;
* pomembni posli, pri katerih besedilo berejo stranke (katalogi, spletne strani, predstavitve, seminarji itn.), ali višja pomembnost;
* zelo pomembni posli (vrednost teh poslov je lahko od 50.000 do 50 milijonov evrov ali več),
in sicer prevodi ponudb, razpisov, pogodb itn., ali visoka pomembnost.

Ureditev pogodbe

Stranka in PSD lahko s pogodbo medsebojno razmerje uredita drugače.
Za vse, kar ni urejeno s pogodbo, veljajo določbe teh Splošnih pogojev poslovanja.

Ti Splošni pogoji poslovanja veljajo od 1. 9. 2016.

Scroll to Top